10 години Министерство на отбраната мълчи за скандални сделки по времето на Николай Цонев

10.08.2018 / 12:46 1

10 години Министерството на отбраната  крие и мълчи за скандални сделки и поръчки, осъществени по времето на министър Николай Цонев, съобщава Faktor.bg.

Той ръководеше българската отбрана в правителството на Сергей Станишев от квотата на останалата в историята вече НДСВ. И докато българското общество очакваше модернизация и превъоръжаване на армията ни по натовски стандарти, неефективно са изхарчени милиони за нефункциониращи системи, луксозни покупки, продажба на дялове от държавно дружество на занижени цени, придобиване на офис в краен квартал и т.н.. Faktor.bg получи подробна информация за скандалните сделки, която бе потвърдена като достоверна и от висш ръководен представител в министерството.

Защо не заработи интегрираната система за командване и управление на ВМС?

На 17.12.2008 г. след проведени преговори с определен изпълнител по изключенията на ЗОП, се сключва договор между МО и фирма „ПроМакс 99“ ЕООД . Предмет на договора е „ проектиране и изграждане на интегрирана система за командване и управление на ВМС“. Тя е на стойност 68,721 млн. лв. От страна на МО договорът е подписан от зам.-министър Камелия Нейкова, упълномощена за това от тогавашният министър Николай Цонев. За изпълнението на първият етап от проекта на фирмата са възложени дейности за 15,186 млн. лв. На следващата година дейностите по изпълнение на първият етап са приети от страна на МО и парите са изплатени. В началото на 2010 г. новият министър на отбраната Аню Ангелов разпорежда спиране на по-нататъшни дейности по този договор. Основание за това е фактът, че нито една система от приетите като изпълнени по първия етап не може да бъде използвана за нуждите на ВМС. И до днес срещу заплатените тогава 15,186 млн.лв. няма изградени  реални способности, твърдят източници от министерството. Успехи в решаването на проблемите не постига и специално създадената работна група между министерството и фирмата изпълнител. По случая има и специален доклад от флота за неработещата система, но 10 години решение на проблема не е постигнат.
Преди месец пък „Дневник” в свое разследване съобщи, че по друг договор с "Промакс 99" ЕООД са преведени над 44.78 млн. лв., без системата за управление на противовъздушната отбрана да е въведена в оперативна способност.

Купуват се складове на края на София, за да се преустроят в офис?

 „Терем“ ЕАД (преименувано в „Терем – Холдинг“ ЕАД) е собственик на офисни помещения, магазин и склад, разположени на партерното и сутеренно ниво в жилищна сграда с административен адрес жк.”Левски Г”, ул. ”Станислав Доспевски” бл.40. Адресът е на края на регулацията на гр. София и граничи със земеделски имоти - ниви. За тези имоти, дружеството притежава нотариални актове с №№ 59 и 60/03.12.2007 г. Те са закупени за 3 598 714,68 лв., без ДДС  от  „ТЕХНОРЕСУРС“ ООД  с БУЛСТАТ 1042000082 като с капитализиране на преките разходи по сделката, тяхната придобивна/отчетна стойност възлиза на 3 621 823,42 лв., без ДДС.

Съгласно доклада на дирекция „Вътрешен одит“ в предложението за необходимостта от нов офис е изтъкнато, че „настоящата сграда (в гр. София, кв. Захарна фабрика, ул. “Кукуш” № 1), в която се помещава дружеството не е на достатъчно комуникативно място и е отдалечена от институциите, с които дружеството работи в тясно взаимодействие”. Този аргумент е неоснователен, според вътрешния одит, имайки предвид местоположението на новозакупения офис (в гр. София, жк.”Левски Г”, ул.”Станислав Доспевски” бл.40). Очевидна е констатацията, че новият офис „също не се намира на комуникативно място и е много по-отдалечен от всички институции”. 

До придобиването му се стигна, след принципно разрешение от министъра на отбраната. Съветът на директорите е взел решение за конкретния обект с четири гласа „за“ и един „против“, като на заседанието са отсъствали двама от членовете на Съвета, които са предоставили пълномощни за съответното заседание.

Според вътрешния одит, обосновката на назначената комисия и представянето САМО на една оферта за закупуването на офис за нуждите на „Терем“ ЕАД не са били достатъчни за вземането на правилно решение.

В съответствие с МСС 36, използвайки услугите на независим лицензиран оценител се установява, че въпреки начислената амортизация/изхабяване в размер на 38% върху придобиваната/покупна стойност, и въпреки нарастването на цените на недвижимите имоти към края на 2017 г., пазарните стойност на недвижимите имоти на „Терем“ ЕАД, находящи се в жк. „Левски – Г“, ул. Станислав Доспевски“ блок 40 са по-ниски от балансовите стойност на тези активи, т.е. налице е съществено надценяване при тази група активи (с около 767 102,11 лв. към 30.09.2017 г. по мнение на независим лицензиран оценител).

Резултатите от пазарната оценка са следните:

Въз основа на пазарния тест, се установява, че историческата статистическа информация за средните (офертни) цени на офисите в жк. „Левски – Г“ е следната (по информация на www.imoti.net): 

Обектите „Магазин вход Б - 213.2 кв.м“ + „Офис вход А - 101.43 кв.м“ не са използвани за дейността на „Терем“ ЕАД, а са били отдадени под наем за 1,5 евро/кв.м или общ месечен наем от 920,00 лв., без ДДС, или годишен приход от 11 040,00 лв., без ДДС – съотношението между годишната амортизация (нормативно допустимо изхабяване) на тези активи и така посочения годишен приход от наем възлиза на 2,66, т.е. приходът е доста по-нисък от годишната амортизация/изхабяване. Този дисбаланс отново свидетелства за надцененост и неефективност на първоначалната инвестиция - покупка на недвижимите имоти в жк. „Левски – Г“.

Според експерти, запознати с казуса, ако се използва изчислителната процедура по приходния метод (пазарен наем за района 6 евро/кв.м, риск от незаетост 10%, разходи за стопанисване и управление на собствеността 17,5%, дял на правото на строеж 5%, норма на капитализация 9,15%), то съотношението между покупната стойност спрямо изчислителната приходна стойност (за магазин вх. Б + офис вх. А) е 1,61. Това е твърде оптимистичен сценарий за дисбаланса в стойността, тъй като реалната степен на незаетост на обектите е доста по-висока от възприетата в модела.

Вътрешният одит още отчита, че при гореизложената фактическа обстановка, за покупката на въпросния офис не са приложени по най-добрия начин принципите за икономичност и ефективност и че тази недостатъчна информираност е довела до вземане на решение за покупка само въз основа на една оферта. Така заедно с информацията от пазарният тест съществува вероятност придобиването на този офис да е оказало влияние върху намаляване на имущественото състояние на „Терем“ ЕАД чрез заплащане на покупна цена, която са отличава от ценовата статистика на специализираните агенции за недвижими имоти. В исторически план, първоначалното (по одобрени технически проекти) предназначение на партерния етаж е за складови помещения, което в последствие е променено и преустроено в офисни помещения (поради това, амортизиране на офиса в счетоводните регистри на „Терем“ ЕАД е от 01.04.2008 г., вместо от датата на покупката – 03.12.2007 г.). 

Продажба на дялове от държавно търговско дружество на занижени цени

Търговско дружество „ТЕРЕМ – Ген. Вл. Заимов” ЕООД е регистрирано в търговския регистър на Софийски градски съд по ф.д. № 706/2004 г. и пререгистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието през 2008 г. в съответствие с промените в националната нормативна база и влизането в сила на Закона за търговския регистър и промените в свързаните правни норми. 

Едноличен собственик на капитала на „ТЕРЕМ – Ген. Вл. Заимов” ЕООД е бил „ТЕРЕМ” ЕАД (сега „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ” ЕАД).

На основание Решение на СД на „ТЕРЕМ” ЕАД от 20.02.2008 г. и Решение на Министъра на отбраната в качеството му на упражняващ правата на Държавата в „ТЕРЕМ” ЕАД от 21.03.2008 г. е бил проведен публично – оповестен конкурс за избор на партньор на „ТЕРЕМ” ЕАД чрез продажба на 213 110 (двеста и тринадесет хиляди сто и десет) дяла от капитала на „ТЕРЕМ – Ген. Вл. Заимов” ЕООД, представляващи 74% (седемдесет и четири процента) от капитала на дружеството.

На 26.08.2008 г. след като са изпълнени особените изисквания на закона е подписан Договор за покупко-продажба на дялове от капитала на „ТЕРЕМ – Ген. Вл. Заимов” ЕООД за продажбата на 213 110 (двеста и тринадесет хиляди сто и десет) дяла от капитала на дружеството, представляващи 74% (седемдесет и четири процента) от капитала на дружеството, за цена от 10 263 580 лв. (десет милиона двеста шестдесет и три хиляди петстотин и осемдесет лева), на „ПРОМАКС 99” ЕООД.

Сумата е постъпила по банкова сметка на „ТЕРЕМ” ЕАД, промените са отразени по партидата на дружеството в търговския регистър. 

При неговото приватизиране, дружеството е притежавало собствен застроен терен с обща площ от 66 269 кв.м, с построени около 20 (двадесет) сгради с обща застроена площ от приблизително 19 000 кв.м.

Предимствата на дружеството в логистично отношение са: 
-отдалеченост от центъра на София – само 10 км.;
-много добра пътна комуникация до международния път София-Белград;
-добра железопътна комуникация със заводска железопътна рампа;
-непосредствена близост до летище Божурище.

Производствената площадка обхваща 3 (три) сектора:
- Ремонт на въоръжение и техника и ремонтни услуги
- Производство на стоки и услуги, с обособено производство „Машинна обработка и инструментална екипировка”
- Лакобояджийски и г

Галванични покрития. (към 2008 г. не е функционирал поради потенциален риск за работещите в него).

Дружеството има напълно изградена самостоятелна инфраструктура с открити и закрити производствени площи и обслужващи сгради.

Важен е и фактът, че фирмата притежава голямо разнообразие от металообработващи машини и електронно оборудване:

- Машини за леене под налягане
- Шприц машини
- Преси
- Универсални металообработващи машини
- Стругове и фрези с цифрово – програмно управление
- Шлайф машини
- Ерозионни машини за изработка на инструментална екипировка
- Инсталация за галванизация
- Инсталация за боядисване и сушене
- Електронна измервателна апаратура за настройка на релейно оборудване
- Установка за плазмено рязане
Към момента на продажбата дружеството не е имало практически финансови задължения.

Лукс и космически цени за ремонт на стола на министерството

През месец януари 2009 г. между МО и фирма „Вайбау“ е подписан договор за ремонт на столовата на Министерството за сумата от 3,527 млн. лв. . Сумата е изключително висока като се има пред вид площта   на обекта, която заедно с кухненския блок не надхвърля 400 кв.м. Прости сметки показват, че при тази конфигурация за ремонт на кв. м. е платена космическата сума от 8800 лв.  Разходите обаче набъбват по друг договор  с още 1 250 млн. лв. за закупуване на мебели за обзавеждането на столовата/150 места за хранене/. Крайната цена изобщо не трябва да учудва гражданите, защото са купувани луксозни четки за тоалетни чинии за по 465 лв. едната, поставки за тоалетни хартии за по 390 лв. бройката, поставка за течен сапун за по 480 лв., поставка за хартия за бръснене за по 240 лв., микровълнови печки от 800 Вата за 2250 лв. , метални стелажи за посуда 930/430/2000 мм. за 2850 лв. единият и т.н. На фона на тези цени сумата, платена за обикновените маси за хранене с ПДЧ плот - 703 лв. за бройка изглежда направо без пари. Този ценови лукс обаче се отнася за период когато минималната заплата в страната е била два пъти по евтина от четка за почистване на тоалетна, а през този период българският лев имаше доста по-висока покупателна способност. Всъщност частична информация за този ценови разгул при ремонтирането и обзавеждането на столовата на МО се появи още с встъпването в длъжност на министър Николай Младенов, но скандалът бързо утихна и се забрави.

Цяло десетилетие тези смущаващи сделки, които вероятно са ставали зад гърба на Николай Цонев, продължават да бъдат обект на остри вътрешни коментари в отбраната, но нито един от следващите министри не е поискал ревизия и щателни проверки, нито ги е изпратил на прокуратурата. Бившият министър Николай Цонев не бе открит за коментар.

Faktor.bg публикува получената информация поради обществената й значимост. Очакваме, че министър Каракачанов като патриот няма да замете скандалите, а ще потърси отговорност и истината. Държавното обвинение би трябвало да се самосезира, за да получи обществото адекватен отговор, защо родната отбрана остава в годините на прехода един от най-нереформираните сектори, а налетите милиарди от бюджета се харчат без ефект.

 

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЕНИЯ ОТ ГЕРБ ЗАКОН ЗА ЦЕНЗУРА НА МЕДИИТЕ В ИНТЕРНЕТ СПИРАМЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПИСАНЕ НА КОМЕНТАРИ БЕЗ АВТОР В САЙТА!

ЗА ДА КОМЕНТИРАТЕ СТАТИЯТА, МОЛЯ, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА СЕКУНДИ ТУК - https://petel.bg/registration.html


Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини

 
Всички права запазени © 2011 - 2019 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама