Условия за ползване и политика на личните данни

Моля, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ИЗЦЯЛО настоящото Споразумение за приемане на общите условия, преди да използвате този сайт.

 

ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ УТВЪРЖДАВАТ ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И "ПЕТЕЛ.БГ" ООД,  Ид.№ЗДДС:201641281 ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА. ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ГЕНЕРИРАТ СЪДЪРЖАНИЕ, ЗА КОЕТО „ПЕТЕЛ” НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ  ЗА НЕГОВАТА ТОЧНОСТ И ДОСТОВЕРНОСТ.

При посещаване или използване на сайта, Вие приемате условията изложени по-­долу. (АКО НЕ ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ ОБВЪРЗВАТЕ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ, МОЖЕТЕ ДА НЕ ПОСЕЩАВАТЕ ИЛИ ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТА.) "ПЕТЕЛ.БГ" ООД може да променя този договор по всяко време и тези изменения влизат в сила незабавно след поставянето на променения договор на сайта. Вие приемате да преглеждате договора периодично, за да сте осведомени за такива изменения и продължаването на Вашето посещаване и използване на сайта следва да се счита за окончателно приемане на изменения договор. Съдържанието на сайта е защитено от международните закони за авторското право. Собственик на авторското право е ПЕТЕЛ ООД, нейните филиали или лицензиари от трета старана. ВИЕ НЕ МОЖЕТЕ ДА ПРОМЕНЯТЕ, КОПИРАТЕ, РЕПРОДУЦИРАТЕ, ПРЕИЗДАВАТЕ, ЗАРЕЖДАТЕ, ИЗПРАЩАТЕ, ПРЕДАВАТЕ, ИЛИ РАЗПРОСТРАНЯВАТЕ, ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН, МАТЕРИАЛА НА САЙТА или който и да е сайт, който ние сме разработили ВКЛЮЧИТЕЛНО ТЕКСТ, ГРАФИКА, КОД И/ИЛИ СОФТУЕР освен ако не е точно обозначен като "Безплатен"

Вие също предоставяте на "ПЕТЕЛ.БГ" правото да използва Вашето име във връзка с предоставените материали и друга информация, както и във връзка с всякакъв свързан с него рекламен, маркетингов и промоционен материал. Вие приемате, че няма да предявявате искания към "ПЕТЕЛ.БГ" ООД за всякакво набедено или действително посегателство или злоупотреба с правото на собственост във Вашите отношения със "ПЕТЕЛ.БГ" ООД.  "ПЕТЕЛ.БГ" ООД не прави каквито и да е постъпки за който и да е друг уеб сайт, който можете да посетите чрез този или който може да е свързан с този Сайт. Когато чрез "ПЕТЕЛ.БГ" се свържете с уеб сайт, който не е собственост на  "ПЕТЕЛ.БГ" ООД, включително чрез рекламен банер на страницата на "ПЕТЕЛ.БГ", приемате, че това е независимо от "ПЕТЕЛ.БГ" ООД, и че "ПЕТЕЛ.БГ" не управлява съдържанието на този уеб сайт. Освен това, връзката към уеб сайт на "ПЕТЕЛ.БГ" ООД не означава, че "ПЕТЕЛ.БГ" ООД одобрява или поема някаква отговорност за съдържанието, или използването на такъв уеб сайт. 

С всяко Ваше действие, съставляващо пряко или косвено използване съдържанието на настоящия сайт или на предлагани с него стоки или услуги, Вие потвърждавате волята си за приемане и обвързване с клаузите на настоящото споразумение и изложените в него Общи условия, при което възникналите между Вас и „ПЕТЕЛ.БГ” ООД отношения са предмет на уреждане от настоящото споразумение във вида му към момента на използването на сайта. 

В случай, че не сте съгласни с изложените тук Общи условия или не желаете да се обвързвате с тях, то следва да не продължавате използването на този Сайт.

Настоящата електронна страница, в т.ч. и приложенията й, поддържана от "ПЕТЕЛ.БГ" ООД, има чисто информационен характер. Полаганите усилия от наша страна, за осигуряване на достоверност и точност на представената информацията, гарантират актуалността и верността на същата, доколкото изхожда от нас или е предоставена по съответния законов ред от трети източник.

С оглед прецизиране на предоставената информация и за избягване на евентуални недоразумения, интересуващите се от съдържанието на страницата лица следва да се обръщат за съдействие към служителите ни на тел. 052 663 603.

Настоящата страница не цели извършването на реклама на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, поради което не съдържа такава.

Чрез настоящата страница дружеството не осъществява предлагане и продажба на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание.

Никоя част от страницата и приложенията й не съставлява и не следва да се възприема като предложение от страна на дружеството за сключване на договор за продажба на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание. В случай на неправилно възприемане на определени текстове в обратен смисъл, дружеството не се счита обвързано с такива трети лица и не приема евентуални поръчки за подобни продажби.

"ПЕТЕЛ.БГ" ООД не носи отговорност за физически и морални проблеми в следствие на посещението на уебсайта и информацията, публикувана в него.

"ПЕТЕЛ.БГ" ООД не продава чрез сайта лекарства по лекарско предписание, въпреки това "ПЕТЕЛ.БГ" ООД не може да гарантира това поради технически или човешки фактори, или пробив на сайта от трети лица, злоупотребяващи с информацията на сайта без знанието на "ПЕТЕЛ.БГ" ООД за това

Най-учтиво Ви молим, да се КОНСУЛТИРАТЕ СЕ С КВАЛИФИЦИРАНО МЕДИЦИНСКО ЛИЦЕ преди използване на продуктите, предлагани чрез сайта или преди да решите да съобразите поведението си с публикуваните в сайта статии, информационни карета, коментари в чатовете в реално време или друга информация, предоставена Ви от сайта, независимо по какъв ред. Информацията за продуктите е представена единствено като листовка за начина на използване на медикамента, предоставен от производителя. Пълнотата и достоверността на информацията не е гарантирана от страна на "ПЕТЕЛ.БГ" ООД. Съдържанието в сайта не препоръчва прилагането на самолечение на здравни проблеми.

ПРИ ВЪЗНИКНАЛ ЗДРАВОСЛОВЕН ПРОБЛЕМ/ВЪПРОС, МОЛЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ НЕЗАБАВНО С ВАШИЯ ЛИЧЕН ЛЕКАР/ЛЕКАР СПЕЦИАЛИСТ ИЛИ ФАРМАЦЕВТ. В никакъв случай не възприемайте дадената Ви чрез сайта информация като абсолютно достоверна и правилна, дори и същата да се окаже такава.

"ПЕТЕЛ.БГ" ООД не дава гаранция за точността, надеждността, пълнотата или полезността на предоставената в сайта информация. 

"ПЕТЕЛ.БГ" ООД не осигурява незабавно подновяване на информацията, съдържаща се в сайта, в случай, че същата е неактуална с оглед съвременното ниво на развитие на науката.

"ПЕТЕЛ.БГ" не събира лична информация. Ние НЕ използваме ваши лични данни, за да идентифицираме Вашия достъп до сайта или за изследване на потребителските мнения и подобряване качеството на обслужването. 

Предоставяне на информация за здравни грижи

Доколкото в сайта е предоставената информация за здравни грижи, същата описва общите принципи на здравни грижи, при което не е предназначена като специфична инструкция за индивидуални пациенти и не следва да се тълкува като такава.

Предоставената информация няма характер на медицинска консултация и не цели даването на подобна. Същата не е съставлява ръководство за самолечение и в никакъв случай не замества и не може да замести медицинската консултация, диагностика или лечение, даване от квалифициран лекар. Тя има чисто справочен характер и цели единствено да Ви осигури още един информационен източник, наред с много други подобни. При възникнало съмнение за здравословен проблем или нужда от лечение, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ВИНАГИ СЛЕДВА ДА СЕ ОБРЪЩА ЗА МЕДИЦИНСКА КОНСУЛТАЦИЯ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН И ПРАВОСПОСОБЕН ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ. На така предоставената информация не следва да се разчита като единствено вярна, като същата следва да се проверява, като за целта следва да се обръщате към квалифициран специалист – лекар, фармацевт и др.

Именно поради това, ползвайки настоящия сайт, Вие сте наясно и се съгласявате с това, че ние не носим отговорност при евентуално възникнал риск или евентуално настъпили вреди, резултат от това, че сте ползвали съдържанието на сайта, без да съобразите настоящите условия.

"ПЕТЕЛ.БГ" си запазва правото да коригира евентуални грешки, пропуски или неточности в представената информация. Тъй като основната информационна база се черпи от източници, създадени от трети лица, ние не поемаме никаква отговорност за точността, надеждността, коректността или пълнотата на предоставената информация, относно съдържание, услуга или стока, включително относно вещества или субстанции. Така също ние не гарантираме и не се задължаваме да осигурим работа на сайта без прекъсване или без възникване на грешки в т.ч. относно ползването на онлайн услугите.

Използването на предоставените в сайта връзки към други интернет сайтове, включително връзки към информация, услуги, продукти, материали, както и всякакви други ресурси, съдържащи се в тях, е единствено на Ваш собствен риск.

Независимо от всичко, ние полагаме усилия за осигуряване на това, предоставената на сайта ни информация да бъде актуална и точна, за да Ви бъдем максимално полезни за пълноценното Ви информиране по разглежданите от нас теми.

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ИМАТ ПРАВО ДА ИЗПОЛЗВАТ УСЛУГАТА СЛЕД НАДЛЕЖНАТА СИ РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТА И ВПИСВАНЕ В ЛИЧНИЯ СИ ПРОФИЛ. НЕ СЕ ИЗИСКВАТ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ВПИСВАНЕ. 

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ПРИ ОПИСАНИТЕ ПО-ДОЛУ УСЛОВИЯ, МОГАТ ДА ПОЛУЧАВАТ СЪОБЩЕНИЯ ОТ „ПЕТЕЛ” И ТРЕТИ ЛИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА.

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ СЛЕДВА ДА СА ЗАПОЗНАТИ С ФАКТА, ЧЕ ПРЕДОСТАВЯТ СВОИ ДАННИ, КОИТО СЕ СЪХРАНЯВАТ ОТ „ПЕТЕЛ” КАТО АДМИНИСТРАТОР НА ДАННИ. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ СЛЕДВА ДА СА ЗАПОЗНАТИ С ФАКТА, ЧЕ ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ДАННИ НЕ СЪДЪРЖАТ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО БИ МОГЛА ДА ДОВЕДЕ ДО ИДЕНТИФИКАЦИЯТА НА ОТДЕЛНИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА САЙТА.

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ СЛЕДВА ДА СА ЗАПОЗНАТИ, ЧЕ САЙТЪТ ИЗПОЛЗВА БИСКВИТКИ ПО ДОЛУОПИСАНИЯ НАЧИН.

С ПРИЕМАНЕ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ИЗЦЯЛО СЕ СЪГЛАСЯВАТ С ТЕХНИТЕ РАЗПОРЕДБИ СЪГЛАСНО АКТУАЛНАТА ИМ ВЕРСИЯ, ПОМЕСТЕНА НА САЙТА.

НЕЗАВИСИМО ОТ ГОРЕОПИСАНАТА ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ, КОНКРЕТНИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И „ПЕТЕЛ” СЕ РЕГЛАМЕНТИРАТ ОТ ВСИЧКИ РАЗПОРЕДБИ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ, С КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ ПО-ДОЛУ.

 

1. Общи положения

 

С приемане на настоящите Общи условия от страна на Потребител на Сайта се сключва валиден договор между Потребителя и „ПЕТЕЛ”. Чрез присъствието си на Сайта и неговото използване, Потребителят се съгласява с и приема тези Общи условия, които могат да бъдат едностранно променяни от „ПЕТЕЛ” без предварителното и изрично уведомяване на Потребителите. Потребителите се съгласяват, че следва да се считат за надлежно уведомени относно промени в настоящите Общи условия посредством публикуването на последната им актуална версия на Сайта. Потребителите декларират, че с продължаване използването на Сайта от тях се съгласяват с всички извършени в Общите условия промени. В случай на несъгласие Потребителите следва да изпратят съобщение до info@petel.bg с молба за деактивиране на профилите им на Сайта. За отношенията между „ПЕТЕЛ” и Потребителите се смята валидна последната версия на Общите условия, поместена на Сайта.

„ПЕТЕЛ” се стреми да осигурява непрекъснат достъп до Услугата двадесет и четири часа на ден, седем дни в седмицата. Достъпът до Услугата е безплатен и не е обвързан със закупуване на стоки и/или услуги, предоставяни от „ПЕТЕЛ”, неговите партньори или трети лица. В случай на невъзможност Услугата да бъде достъпна в определен момент, екипът на „ПЕТЕЛ” поема ангажимента да започне своевременна работа по отстраняването на проблема и полага всички разумни усилия да възстанови достъпа на своите Потребители до Услугата във възможно най-кратки срокове. Потребителят се съгласява, че „ПЕТЕЛ” не носи отговорност за имуществени и/или неимуществени вреди, възникнали в резултат на прекратен и/или прекъснат достъп на Потребител до Услугата, както и за всякакви други вреди, възникнали във връзка с използването на предоставяната от „ПЕТЕЛ” Услуга.

Като част от предоставянето на Услугата, „ПЕТЕЛ” организира Конкурси, с чиито Правила за участие можете да се запознаете, като посетите секцията Правила за участие. Правилата за участие в Конкурсите представляват неразделна част от тези Общи условия.

 

2. Съдържание

 

Потребителите следва да генерират Съдържание на Сайта съгласно настоящите Общи условия и Правилата за участие, както и спазвайки общоприетите етични норми за добронамерено публично общуване. С посещаването на Сайта всеки Потребител се задължава да не публикува каквито и да е материали или връзки с други уеб сайтове, чрез които се нарушава нечие право на интелектуална собственост. От съображения за сигурност, IP адресите, от които постъпват заявки към Сайта, се записват и съхраняват от „ПЕТЕЛ” и могат да бъдат използвани в случай на нарушение с цел разкриване самоличността на лицата, които са публикували съответното Съдържание. Администраторите и модераторите на Сайта имат право да предприемат мерки за премахване и/или промяна на всяко подобно Съдържание, включително и чрез деактивиране на профила на Потребителя на Сайта, като в случай на необходимост „ПЕТЕЛ”  оказва пълно съдействие на съответните компетентни държавни и/или международни правораздавателни органи във връзка със спазването на законоустановените правила, включително и чрез предоставяне на данни за Потребителя.

 

Съдържанието на Сайта непрекъснато се допълва, разширява и обновява от Потребителите. Потребителят се съгласява, че „ПЕТЕЛ” по никакъв начин не носи отговорност за достоверността и сигурността на Съдържанието, изпратено на Сайта от Потребителите, както и за евентуалните материални или нематериални последици (включително и вреди), настъпили за Потребители във връзка със Съдържание, поместено на Сайта, включително и ако Съдържанието е засегнато от вируси и/или друг зловреден софтуер, който би могъл да увреди Потребителя.  „ПЕТЕЛ”  има право да осъществява мониторинг и контрол върху Съдържанието, генерирано на Сайта от неговите Потребители посредством наблюдаващи модератори и администратори на Сайта, както и чрез изградената система за сигнализиране за неподходящо Съдържание от Потребителите. В случай, че Потребители забележат Съдържание, което не отговаря на тези Общи условия и Правилата за участие, Потребителите следва незабавно да информират „ПЕТЕЛ” посредством бутона за сигнализиране на публикация и/или на имейл адрес info@petel.bg.

 

3. Регистрация и използване на Услугата

 

Потребителят се съгласява, че за да използва пълната функционалност на Услугата е необходимо:

 

1)    да осъществи процес на Регистрация в „ПЕТЕЛ”, по време на която той/тя предоставя надлежно своята лична информация. Чрез попълването на полетата в регистрационната форма (пренасянето на данните от вече създаден профил в друг уебсайт) Потребителят декларира, че е реално съществуващо физическо лице, български гражданин, или чужденец/гражданин на Европейския съюз/член на семейството на гражданин на Европейския съюз, получил надлежно разрешение за пребиваване и с регистриран адрес в Република България, навършило четиринадесетгодишна възраст, че няма друга Регистрация в „ПЕТЕЛ”, че въведената информация е вярна и отговаря на действителността, както и че е прочел/а и се съгласява изцяло и без резерви с настоящите Общи условия и Правилата за участие. Допълнително условие за извършване на регистрация на непълнолетно лице (навършило четиринадесетгодишна възраст, но ненавършило осемнадесетгодишна възраст) е да е получило предварително одобрението и съгласието на поне един от своите родители или настойници и да декларира това обстоятелство при Регистрацията си посредством съответните функционалности на Сайта. Процесът по Регистрация завършва с получаването на имейл съобщение от „ПЕТЕЛ” на посочения от Потребителя електронен адрес.

 

2) да поддържа и актуализира навременно предоставената информация през целия период на ползване на Услугата.

 

Информацията, посочена по време на Регистрацията от Потребителите, служи за обезпечаване на нормалното осигуряване на достъп до Услугата, включително и за идентифициране на победителите в състезанията и конкурсите на „ПЕТЕЛ”, регистрирани на Сайта. Несъответствия между попълнената по време на Регистрацията информация за Потребител и действителната актуална информация за Потребител, могат да доведат до отнемане на правото на получаване на съответната част от Наградата, както и до деактивиране на профила на съответния Потребител и/или предприемане на други действия по преценка на „ПЕТЕЛ”.

 

„ПЕТЕЛ” си запазва правото да откаже Регистрация и да деактивира профил на Потребител, когато е налице основание за съответното действие, включително, но не изчерпателно в следните случаи: Регистрацията на съответния Потребител е забранена от закона; налице е информация, че Потребителят е нарушил в миналото или нарушава към съответния момент настоящите Общи условия и Правилата за участие; налице е информация, че непълнолетен Потребител на Сайта е декларирал невярни обстоятелства във връзка с получаването на изрично одобрение и съгласие от неговите родители/настойници за извършване на регистрацията му на Сайта; както и по друга основателна причина по преценка на „ПЕТЕЛ”.

Потребителите се съгласяват, че за използване на Базата данни и участие в Конкурсите следва да са осъществили достъп до Сайта чрез вписване в личния си профил посредством въвеждане на уникално потребителско име и парола на указаните в Сайта места.

 

4. Ограничаване на права на Потребител за достъп до Услугата

 

„ПЕТЕЛ” си запазва правото да ограничава, включително и да отнема права на Потребителите за достъп до Услугата. Повод за подобна мярка би могло да бъде нарушаване на настоящите Общи условия, Правилата за участие, или поведение на Потребител, с което се застрашават или увреждат интереси на други Потребители на Сайта, „ПЕТЕЛ” и/или неговите партньори или други трети лица, деактивиране на личния профил от страна на Потребителя, както и изпращане на Съдържание, което включва дискриминационно съдържание, голота и/или порнографско съдържание, и/или призиви към омраза и/или насилие, както и всякакво друго неподходящо според „ПЕТЕЛ” Съдържание. Подобни действия от страна на Потребител биха могли да доведат неизчерпателно до: изтриване на съответното неподходящо според  „ПЕТЕЛ” Съдържание, както и до деактивиране на профил на Потребител.  „ПЕТЕЛ” оказва пълно съдействие на съответните компетентни държавни и/или международни правораздавателни органи във връзка със спазването на законоустановените правила, включително и чрез предоставяне на данни за Потребителя.

 

5. Реклами

 

„ПЕТЕЛ” има правото да помества на Сайта всякакви рекламни материали, банери, препратки към интернет страници и други, като не носи отговорност за тяхното съдържание, характер и достоверност, доколкото друго не следва от приложимото българско законодателство. „ПЕТЕЛ” има правото и поема ангажимента да ограничи достъпа на непълнолетните Потребители на Сайта до реклами и рекламни съобщения, които, по преценка на ”ПЕТЕЛ”, биха могли да доведат до физически, психически и емоционални вреди у подрастващите Потребители и които имат явно неподходящо за тези лица съдържание.

Със завършване на Регистрацията на Сайта Потребителите изрично се съгласяват, че „ПЕТЕЛ” има правото да изпраща на Потребителите непоискани търговски съобщения по смисъла на чл. 6 от Закона за електронната търговия. Изпращането на непоисканите търговски съобщения може да бъде осъществявано посредством генерирано съобщение до профила на Потребителите или на посочения в профила им имейл адрес. Потребителите имат възможност да преустановят получаването на непоискани търговски съобщения чрез промяна в настройките на личния им профил и/или чрез изпращане на имейл със заглавие “unsubscribe” до info@petel.bg.  „ПЕТЕЛ” си запазва правото, по своя преценка, да уведомява Потребителите за всички обстоятелства, касаещи предоставяната Услуга и несъдържащи рекламно съдържание, включително и при отписване на Потребителите от получаване на непоискани търговски съобщения.

 

6. Авторски права

 

С изпращането на Съдържание към Сайта Потребителят декларира, че притежава надлежните авторски права върху Съдържанието, коeто изпраща и че с изпращането му не се нарушават по никакъв начин права на трети лица. Като изпраща свое Съдържание към Сайта, Потребителят предоставя на „ПЕТЕЛ” неизключително право за използване на конкретните материали или произведения, като „ПЕТЕЛ” може да ги използва, както намери за добре в горния смисъл. Потребителите са длъжни, в случай на съмнение от страна на „ПЕТЕЛ” за авторство на изпратеното Съдържание, да предоставят на „ПЕТЕЛ” неоспорими доказателства за притежаваните от тях авторски права.

„ПЕТЕЛ” няма задължение да извърши предварителна проверка и по никакъв начин не носи отговорност за собствеността върху авторските права на Съдържанието, изпратено от Потребителите на Сайта. В случай, че Потребител, или трето лице забележи Съдържание на Сайта, което според него нарушава негови или на трети лица авторски или сродни права, Потребителят, или третото лице, следва да потърси защита на правата си срещу съответния нарушител, като отговорността на „ПЕТЕЛ” не може да бъде ангажирана по никакъв начин във връзка с подобно нарушение. Независимо от това, при наличие на съмнение за нарушение, Потребителите и третите лица следва да уведомят „ПЕТЕЛ” незабавно посредством полето за сигнализиране на нередности, разположено в публикацията или на имейл адрес info@petel.bg, като посочат връзка към публикацията, както и всякаква друга информация, която може да послужи за доказателство за нарушени авторски права. Предприемането на евентуални мерки от страна на „ПЕТЕЛ” във връзка с Потребител, за когото се твърди, че е нарушил авторски права на трето лице, както и техният конкретен вид, зависят изцяло и единствено от преценката на „ПЕТЕЛ”.

 

7. Лични данни, конфиденциалност

 

„ПЕТЕЛ” поставя сигурното съхраняване на лични данни като един от своите основни приоритети.  Предоставените от Потребителите лични данни и информация са защитени по силата на закона, като „ПЕТЕЛ” полага дължимата грижа, използвайки подходящи технически, административни и оперативни стандарти, за недопускането на неоторизиран достъп до или злоупотреба с личните данни на Потребителите. При предоставяне на Услугата, Потребителите се съгласяват, че определена част от тяхната лична информация, споделена на Сайта, ще бъде достъпна в профила им за други Потребители на Сайта.

„ПЕТЕЛ” зачита правото на всеки Потребител на Сайта на неприкосновеност на личните данни и силно подкрепя желанието за конфиденциалност във всички аспекти на човешкия живот. В тази връзка „ПЕТЕЛ” се задължава да не използва предоставените от Потребителите лични данни без съгласие на последните (както и на техните родители или настойници, когато Потребителите са непълнолетни лица, което съгласие в последния случай се счита за предоставено при надлежна Регистрация на Сайта) освен в изчерпателно изброените в настоящите Общи условия, Правила за участие и закона случаи.

 

Потребителите се съгласяват, че „ПЕТЕЛ” може да използва предоставените лични данни и всякаква друга информация, свързана с активността на Потребителя на Сайта, изпратеното от него Съдържание, участието му в Конкурси, използването на Услугата и др. с целизготвяне и предоставяне на маркетингова статистическа информация за посещаемостта на Сайта, предназначена за трети лица, включително и за статистика за натиснатите електронни бутони и препратки и действията на Потребителите върху рекламни банери, линкове и статии, както и за целите на директния маркетинг. Посочените цели са изброени неизчерпателно и „ПЕТЕЛ” има право да измени целите, за които може да бъде използвана гореописаната информация едностранно и по всяко време, при спазване на законоустановените правила и изисквания.

 

Потребителят, за когото се отнасят обработваните лични данни има право да: възрази пред „ПЕТЕЛ” срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за първи път на трети лица, или използвани от негово име за целите на директния маркетинг, като възрази срещу такова разкриване и използване посредством изпращането на имейл до info@petel.bg и/или чрез деактивация на личния си профил по надлежния ред. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява, че „ПЕТЕЛ” е извършил първоначално уведомяване на Потребителя (както и на неговите родители или настойници, когато Потребителят е непълнолетно лице) и има правото да разкрие личните му данни на трети лица за целите на директен маркетинг. При постъпило възражение от Потребител относно обработката и използването на личните му данни „ПЕТЕЛ” има право да ограничи правата на Потребителя за достъп до Услугата.

Независимо от гореизложеното, Потребителите следва да са уведомени, че разкриването на трети лица (на които не са надлежно възложени функции по съхранение и обработка на лични данни) на данни няма да доведе до възможност за идентификация на отделни Потребители и не включва разкриването на техните имена, телефонни номера и имейл адреси, а съдържа информация за активността на Потребителите, проявена на Сайта.

 

8. Съобщения.

 

„ПЕТЕЛ” счита, че изпращането на имейл съобщения към имейл адрес на Потребителя следва да бъде извършвано единствено за уведомяването на Потребителя по повод важни за него, Сайта, Конкурсите и Услугата събития. В тази връзка „ПЕТЕЛ” няма да злоупотребява с прекомерно изпращане на имейл съобщения до своите Потребители и ще се стреми да сведе съобщенията до минимум, като имейл съобщения могат да бъдат изпращани на Потребителите неизчерпателно, при следните събития: ежедневен мейл лист с новини, нова Регистрация; възникване за Потребителя на право да получи сума от Наградата в Конкурс; нова покана за приятелство; лично съобщение от друг Потребител; промяна в Наградата на Конкурс; промяна на парола за достъп до профила на Потребителя, както и относно други значими обстоятелства по преценка на „ПЕТЕЛ”. Потребителите се съгласяват, че в определени случаи „ПЕТЕЛ” може да им изпраща имейл съобщения, които сметне за важни и полезни за своите Потребители, свързани с активности на свои контрагенти, партньори, спонсори и други трети страни. В такива случаи „ПЕТЕЛ” ще предлага на Потребителите опция за отписване от бъдещо получаване на подобни незадължителни за всички Потребители имейл съобщения. Независимо от това, Потребителят може да се отпише от абонамента си за имейл съобщения от Сайта, като отбележи това в съответния раздел на настройките на своя профил. След отписване, Потребителят няма да получава определени имейли до Потребителите, но ще продължи да получава други имейли, задължителни за всички Потребители по преценка на „ПЕТЕЛ” и касаещи гореописаните важни събития във връзка със съответния Потребител, Сайта, Конкурсите и/или Услугата.

Потребителите се съгласяват, че осъществяваната между тях и „ПЕТЕЛ” кореспонденция, чрез изпращане на имейли или съобщения до техните профили на Сайта, от страна на „ПЕТЕЛ”, се счита за валидна писмена кореспондениця между страните. Потребителите се съгласяват, че с изпращането на подобни съобщения от страна на „ПЕТЕЛ” се счита, че Потребителите са надлежно запознати със съдържанието на съобщенията.

 

9. Бисквитки (Cookies)

 

Подобно на много други сайтове, този Сайт използва Бисквитки. С присъствието си на Сайта, Потребителят се съгласява, че Сайтът може да поставя Бисквитки и на неговото устройство и/или браузър, с цел осигуряване на пълен и качествен достъп до Услугата.

Потребителите могат да откажат използването на Бисквитки, като променят настройките на своите браузъри, но в този случай „ПЕТЕЛ” няма да има възможност да предоставя в пълен обем всички функционалности на Сайта и Услугата. С присъствието си на Сайта Потребителят се съгласява с използването от „ПЕТЕЛ” на информацията, генерирана от Бисквитките, както и с възможността за предоставянето й на трети лица.

Потребителят се съгласява, че Сайтът позволява използването на Бисквитки и от страна на трети лица, различни от „ПЕТЕЛ”. За да получат повече информация и при въпроси относно използваните Бисквитки от трети лица Потребителите следва да отправят директни запитвания към съответните трети лица.  „ПЕТЕЛ” не носи отговорност за съдържанието и използването на Бисквитки, поставени на устройството/браузъра на Потребителите от трети лица.

 

10. Други разпоредби.

 

„ПЕТЕЛ” не носи отговорност за верността и точността на материали и информация, поместени на Сайта или изпратени до Потребителите от трети лица. В случай че Потребители забележат неверни и неточни материали и информация, Потребителите следва незабавно да информират „ПЕТЕЛ” посредством изпращането на имейл до info@petel.bg, като подобно уведомяване не ангажира отговорността на „ПЕТЕЛ” по никакъв начин.

Базата данни на Сайта е предназначена за лично използване от Потребителите с некомерсиална цел. Всички авторски права върху Базата данни са собственост на „ПЕТЕЛ”. Потребителите на Сайта не могат да използват Базата данни, или част от нейното съдържание, поместено на Сайта, с различна от гореупоменатата цел без предварително получаване на изрично писмено съгласие от „ПЕТЕЛ”.

 

„ПЕТЕЛ” притежава в пълен обем собствеността върху всички права на интелектуална собственост, свързани със Сайта и Базата данни, в това число, всякакви концепции, идеи, препоръки, правила и други.

 

Правата върху наименованието, търговската марка и логото на „ПЕТЕЛ” представляват негова изключителна собственост. Тези Общи условия по никакъв начин не ограничават правата на „ПЕТЕЛ” върху неговата интелектуална собственост, включително, но не само, върху Сайта и Базата данни.

За всички въпроси, неуредени в настоящите Общи условия, ще се прилагат съответните разпоредби на действащото българско законодателство. Приложимо към евентуални спорове между „ПЕТЕЛ” и Потребителите ще бъде правото на Република България, като при непостигане на съгласие между страните, спорът следва да бъде отнесен до компетентния български съд, с местна подсъдност.

Дефиниции:

База данни - всякакво съдържание, материали, текстове, изображения, търговски марки, видео и аудио файлове, методи, технически характеристики и решения, наименования и други, генерирани на Сайта от „ПЕТЕЛ”;

Бисквитки (Cookies) - малки текстови файлове, които се запазват в устройството/браузъра на Потребителите на Сайта. Бисквитките позволяват да бъдат разпознати предпочитанията на Потребителите чрез възстановяване на тяхна информация. Бисквитките не дават достъп до информация, запазена на устройството на Потребителя. Бисквитките не запазват лична информация на Потребителите, но могат да бъдат свързани с файлове, които съдържат такава информация, доброволно предоставена от Потребителите;

Награда - определеният награден фонд в текущия Конкурс.

Награда за теб - предварително определена и оповестена на Сайта предмента награда или парична сума.

Конкурс/и - игри за Потребителите, организирани на Сайта, чиито условия и правила са детайлно уредени в Правилата за участие;

Общи условия - настоящите Общи условия;

Правила за участие - общи права и задължения на „ПЕТЕЛ” и на Потребителя във връзка с участието на Потребителя в Конкурсите, организирани на Сайта;

Потребител - всяко реално съществуващо физическо лице, български гражданин, или чужденец/гражданин на Европейския съюз/член на семейството на гражданин на Европейския съюз, получил надлежно разрешение за пребиваване и с регистриран адрес в Република България, навършило четиринадесетгодишна възраст, запознато с и приело Общите условия и Правилата за участие и регистрирано в Сайта;

Регистрация - създаване на профил на Потребителя на Сайта чрез предоставяне на негови идентификационни данни, в това число, но не изчерпателно: име, дата на раждане, пол, местоживеене, имейл адрес, снимка,. (посредством механичното им въвеждане на Сайта или посредством автоматичното им пренасяне от вече създаден профил на Потребителя в друг уебсайт), с оглед възможността за участие чрез Сайта в Конкурсите и във всички други дейности, които са организирани и са част от Базата данни на „ПЕТЕЛ”. Създаването на профил на Потребителя е свързано и с предоставянето от страна на Потребителя на уникална парола, служеща при осъществяване на процеса на идентификация на Потребителя и даваща възможност на Потребителя за достъп до профила му;

Сайт - уебсайт с интернет адрес: www.petel.bg;

Съдържание - генерираната в Сайта информация от Потребителите, в това число, но не изчерпателно: име, снимки, мейли, линкове;

Услуга - предоставяната от „ПЕТЕЛ” възможност за Регистрация на Сайта и участие на Потребителите в Конкурсите и във всички други активности, които са организирани и са част от Базата данни на „ПЕТЕЛ”.

„ПЕТЕЛ.БГ“ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201641281, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Варна, р-н Одесос, с адрес на извършване на дейността: Република България, гр.Варна, ул. "Братя Миладинови" № 68, регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност с ДДС номер BG201641281, тел.: +359 52 663603, e-mail: info@petel.bg –  дружество, което предоставя услуги на информационното общество посредством сайта www.petel.bg

 

Политиката за поверителност засяга подлежащите на персонално идентифициране данни, споделяни чрез поддържаните от нас уеб сайтове и описва възможностите, изборите и правата, които имате по отношение на личните данни, които съхраняваме, както и предоставя информация необходима за установяване на контакт с колегите от нашия екип, имащи отговорности във връзка с поверителността и третирането им. Такива данни са напр. адреси на електронна поща, IP адреси, данни, които се събират при посещението на уеб сайтове и които в комбинация биха могли да ви идентифицират и пр.

При създаването на Политиката за поверителност сме взели предвид принципите и изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). Регламентът е приет от Европейския Съюз и влиза в сила на 25.05.2018 г.

Чрез Общия регламент (GDPR) се гарантира по-добра защита на неприкосновеността на личния ни живот. Той представлява единен набор от принципи и правила за Европейския Съюз, гарантиращи правна сигурност за предприятията и еднаква степен на защита на данните за гражданите. Регламентът дава възможност за по-големи права за гражданите, някои от които са: правото на информация за целите на обработване на лични данни, категориите обработвани лични данни, трансферът на данни към други компании и трети страни, правото на достъп до данни правото „да бъдеш забравен“ и др. Ново право на преносимост на данните позволява на субектите на лични данни да прехвърлят своите данни от едно дружество в друго.

Настоящата Политика за поверителност влиза в сила от 25.05.2018г. При необходимост ще се актуализира периодично на този сайт.

 

Защо събираме и обработваме данни?

Данните, които събираме при регистрация използваме за предоставяне на услугите в пълната им функционалност, съобразно Общите условия и другите правила на форумите или сайта, в който сте се регистрирали. Регистрацията Ви дава възможности за публикуване на публично видима информация, в някои случаи да можете разменяте съобщения, да участвате в рейтингова система и множество други опции.

Данните, които събираме от всички потребители използваме и за постигане на по-добро качество и сигурност на услугите ни и избягване на злоумишлени действия. Например, за да избегнем присвояване на чужда електронна идентичност, за да се предпазим от хакерски атаки и за осъществяването на редица други процеси.

Някои данни използваме за позициониране на контекстно препоръчано съдържание и контекстно таргетирана реклама.

Използваме агрегирани и анонимизирани данни за статистически и маркетингови цели.

За целите на подбора на подходяща реклама, за независими статистически измервания и в някои други случаи, даваме възможност и на трети страни да получават данни от нашите сайтове за поведението на потребителите (напр. за реклама: Google, за статистика: Gemius и Google Analytics). Тези трети страни са задължени да спазват сходни политики за поверителност.

Какви данни събираме за всички потребители?

В сайтовете, които поддържаме събираме и съхраняваме информация за всички потребители за:

IP адрес (адрес по интернет протокол). Тези номера обикновено се задават в блокове по географски признак. IP адресът често може да се използва за идентифициране на мястото, от което устройството се свързва към интернет.

Данни от инструменти за автоматично събиране на данни, като:

Проследяване на секции в сайтовете, които посещавате;

Колко време отделяте в даден сайт;

В коя страница или статия сте влизали;

Рекламите, които сте видели или с които сте си взаимодействали;

Анонимизирани отговори от гласуване в онлайн анкети;

Демографски данни и др

Събираме личните Ви данни, когато използвате нашите услуги или когато комуникирате с нас по телефон, мейл и всички модерни начини за общуване.

На кого споделяме вашите данни събирани при нас?

Данните, които ние събираме и съхраняваме при ползване на уеб сайтовете от портфолиото ни и позволяват идентифициране, не се предоставят на други лица или компании, извън при необходимост на наши подизпълнители, които са задължени да спазват високи нива на сигурност и поверителност. Основанието за съществуване на договорни подизпълнители е поддържане и предоставяне на качествени услуги. Дори и в тези случаи техните служители работят под наш контрол. В някои случаи може да работим с наши партньори за предоставяне на обща услуга.

Можем да предоставим информация съхранявана при нас по причини от правен характер, ако имаме достатъчно основания да смятаме, че достъпът, употребата, запазването или разкриването й е правомерно изискано от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред или когато се представя пред компетентни органи.

Предоставяме ли възможност за събиране на данни от трети страни?

Действията ви на страниците поддържани от нас могат да доведат до автоматизирано предоставяне на данни на наши партньори за осъществяване основно на рекламни и статистически цели. Това става посредством бисквитки или други уникални идентификатори. Тези партньори, за да оперират с нас, спазват сходни политики за поверителност базирани на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). Без да е изчерпателен списъкът, такива са например: Google със съответните свои продукти, Facebook със съответните продукти.

Какви инструменти за автоматично събиране на данни използваме?

Събираме данни и предоставяме такава възможност на трети страни, чрез използване на „бисквитки“. „Бисквитката“ е малък файл, съдържащ низ от знаци, който се поставя на компютъра Ви, когато посещавате уебсайт. Когато го посетите отново, „бисквитката“ позволява на този сайт да разпознае вашия браузър. В „бисквитките“ може да се съхраняват предпочитания на потребителя и друга информация. Често се използва в комбинация с пикселен идентификатор. Бисквитките могат да са временни (сесийни) и постоянни. Виж повече на http://www.allaboutcookies.org.

За какво използваме бисквитки?

Според преследваната цел ние използваме „бисквитки“ за следните категории на употреба:

Категория на употребаОписание

Конфигуриране на услугитеИзползват се „бисквитки“ за настройки, функции и други услуги на сайтовете.

СигурностИзползват се „бисквитки“ за удостоверяване на потребителите, за предотвратяване на измамническо използване на идентификационни данни за вход, както и за защита на потребителската информация от неупълномощени страни.

ПроцесиИзползват се „бисквитки“ за подобряване на работата на сайтовете и за предоставяне на очакваните от посетителя услуги, като придвижване из уеб страниците или осъществяване на достъп до защитените части на сайтовете или форумите. Без тези „бисквитки“ те не могат да функционират нормално.

РекламиранеИзползват се „бисквитки“ за осигуряване на данни за системата ни за управление на реклама. Използват се и от външни системи за управление на реклами, като тези на Google. Някои от обичайните им приложения са избиране на реклами въз основа на определени параметри, подобряване на отчитането на ефективността на кампаниите и избягване на показването на реклами, които потребител вече е виждал.

Състояние на сесията„Бисквитки“ събират информация за начина, по който потребителите взаимодействат със сайтовете. Това може да включва страниците, които хората посещават най-често, и дали получават съобщения за грешка от някои от тях. Използваме временни („сесийни“) „бисквитки“, за да усъвършенстваме услугите си, да подобрим сърфирането на потребителите си и др. Блокирането или изтриването им няма да попречи на използването на съответния сайт.

Статистика и анализЧрез „бисквитки“ се събират данни, позволяващи ни да разберем по-добре предпочитанията на потребителите си и чрез проведения анализ да подобрим и развием услугите си. Обикновено се събира анонимна информация без да се идентифицират индивидуалните потребители или личните им данни. Много често, за целите на обективността и сравнимостта на данните и аналитичните резултати, тези „бисквитки“ се поставят и/или следят от външни компании. Ние използваме напр. Gemius и Google Analytics.

Как да изтриете или забраните "бисквитки"?

Ако не искате да разрешавате бисквитките изобщо или искате да използвате само определени бисквитки, моля разгледайте настройките на браузъра си. Можете да използвате настройките на браузъра си, за да оттеглите по всяко време дадено вече съгласие да използваме бисквитки, както и за да триете вече приети бисквитки. Менюто на раздел „Помощ“ на браузъра ви или уеб сайтът www.allaboutcookies.org съдържат подробна информация за процеса на отказ от бисквитки за различните браузъри.

Имайте предвид, че чрез деактивиране на определени бисквитки може да бъде ограничен достъпът Ви до някои функции и части от съдържание в сайтовете и форумите.

Ако искате да се откажете от бисквитки на трети страни във връзка с реклами, базирани на интересите Ви (персонализирана реклама), посетете www.youronlinechoices.eu/bg

За други опции, моля вижте информацията за автоматизираните инструменти за обработка и възможностите за избор.

Какво е пикселен идентификатор?

Пикселният идентификатор представлява прозрачно графично изображение, което се поставя на уебсайт или в основния текст на имейл и позволява на сървър да чете определен тип информация от устройството ти с цел проследяване на дейността на уебсайтове или на това, кога се отварят имейли или се осъществява достъп до тях, и често се използва в комбинация с „бисквитки“.

Кога използваме пикселни идентификатори?

Използваме и позволяваме на избрани трети страни да използват пикселни идентификатори, обикновено в комбинация с бисквитки, за да обобщаваме информация за използването на уеб сайтовете ни, да измерваме ефективността и да предлагаме подходящо съдържание и реклами.

Как защитаваме вашите данни?

Достъпът до информация, която може да ви идентифицира е ограничен до служители

Криптираме много от услугите си посредством SSL. Извършваме прегледи на практиките си за събиране, съхранение и обработка на информация, в това число физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите.

Независимо от това следва да е ясно, че каквито и разумни мерки да се вземат, те не винаги са достатъчни да предотвратят сривове и злоумишлени атаки.

Възможно ли е прехвърляне на данни в други държави?

Някои от нашите партньори е възможно да прехвърлят данни извън рамките на ЕИП, когато е налице решение относно адекватното ниво на защита, например – в случая на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ ( EU-U.S. Privacy Shield).

Колко време съхраняваме информацията?

За регистрираните потребители се съхраняват данните произтичащи от ползване на предоставените услуги, от регистрацията за съответната услуга за срока на валидност на регистрацията и до изтичане на сроковете необходими, за да можем да защитим дружеството и другите наши потребители при законни претенции и отговорим на законно обосновани и легитимни запитвания от компетентни органи съобразно приложимото право.

За всички потребители се съхраняват данни и активности за срока необходим за гарантиране на функционалностите и сигурността на предоставяните услуги.

Какви права имате по отношение на данните обработвани от нас?

Достъп до собствените си лични данни – такъв достъп се задължаваме да окажем при поискване от регистрирани потребители и за данните, които пазим за тях. Възможно е след връзка с нас, да е необходимо изясняване на допълнителни факти, за да е сигурно, че данните се предоставят наистина на Вас. 
 

Коригиране (ако данните са неточни) – редът за коригиране на данните попълвани при регистрация е описан в менюто на профила. Ако наличните опции не са достатъчни за коригиране, можете да се свържете с нас, за да ви помогнем. 
 

Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“). Това право се реализира при следните хипотези: 
-Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин – например изтича необходимият срок за пазене на IP адреси и те автоматично се заличават. 
-Оттегляте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването – например решавате да заличите своя регистрационен профил. Тогава се скриват всички данни свързани с вас, като след изтичане на сроковете за съхранение, се заличават напълно от системите ни. Единственото, което остава са публичните постове и коментари, които обаче са достъпни само анонимизирани по подходящ начин, така че да нямат връзка с идентификация на заличения профил. Такива могат да бъдат изтривани и редактирани съобразно условията за модериране в съответния уеб сайт. След заличаване на профила запазваме само информация необходима, за да докажем, че искането е изпълнено. 
-Възразявате срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество. 
-Личните данни са били обработвани незаконосъобразно. 
-Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора. 
-Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето. 
 

Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни. При определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение. 
 

Преносимост на личните данни между отделните администратори. Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от нас, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. 
 

Възражение спрямо обработването на лични данни. Ако възразите пред нас срещу обработването на личните Ви данни, ние сме длъжни да прекратим обработването, което ще доведе до невъзможност за предоставяне на някои от услугите ни. Единственото основание въз основа, на което можем да продължим е за целите на установяване, упражняване или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването се прекратява незабавно. 
 

Имате право да не бъдете субект на решение базирано единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за вас или по подобен на-чин Ви засяга в значителна степен. Ако предлагаме услуга, която считаме, че попада в тази категория, ще бъдете запитани по подходящ начин, така че да можете да приемете или откажете. 
 

Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата Ви са били нарушени. Ако считате, че правото Ви на защита на личните данни и неприкосновеност е нарушено, имате право да подадете жалба в националния надзорен орган или да потърсите защита по съдебен ред пред съответния компетентен национален съд. 

 

 


 
 
 
Всички права запазени © 2011 - 2024 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X