ВАС постанови изваждането на Найденови от списъка "Магнитски"

08.10.2021 / 12:57 5

Снимка Фейсбук, Цветомир Найденов

Върховният административен съд постанови изваждането на Цветомир Найденов и съдружниците му Боян Найденов и Стефан Найденов от списъка "Магнитски".

Това става 90 дни след въвеждането им в него. Очаква се до броени дни с идентично решение да бъдат преустановени фактическите действия по поддържане на данните на Стефан и Боян Найденови в същия списък, пише Novini.bg.

Решението „ОТМЕНЯ разпореждане № 5615 от 28.07.2021 г. по адм. дело № 6653/2021 г. на Административен съд – София-град“ и вместо него постановява да се преустановят фактическите действия по поддържане на данните на Цветомир Найденов в Списък на физическите лица, „асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква б) от Решение № 441 от 04 юни 2021 г. на Министерски съвет на Република България, поддържан на интернет страниците на Министерство на финансите и на интернет страницата на Национална агенция за приходите, извършвани от длъжностните лица на Министерство на финансите и Национална агенция за приходите, които отговарят за поддържането на Списъка на страниците на Министерство на финансите и Национална агенция за приходите, както и от страна на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Националната агенция за приходите, Министерство на вътрешните работи, Министерство на финансите и ДА „Национална сигурност“ като членове на Постоянната работна група, създадена с РМС № 441/04.06.2021 г., както и от постоянната работна група като колективен орган.“ 

За целия период на неправомерното си включване в списъка на лица, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите Магнитски, потърпевшите Найденови нито веднъж не получиха възможност за ответна реакция от съответните органи, нито адекватно обяснение на действията им. Притеснителна се оказа също така и липсата на законов срок за предоставяне на отговор по жалби към Постоянната група. Найденови бяха включени в „Списъка на списъка“ без да бъде взета предвид промяна на обстоятелствата, а именно фактът, че са преустановили съдружие с включения в списъка Магнитски Васил Божков година и половина преди въвеждането на санкциите. За неадекватното решение на Постоянната комисия говори и фактът, че Найденови разкриха първи данъчното престъпление на Васил Божков и съдружниците му, с което държавата беше ощетена с около 700 милиона лева.

Ето и цялото решение на ВАС: 

"ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 10197

София, 07.10.2021

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ

ЧЛЕНОВЕ:

БИСЕР ЦВЕТКОВ

ПЕТЯ ЖЕЛЕВА

при секретар

и с участието

на прокурора

изслуша докладваното

от съдията

ПЕТЯ ЖЕЛЕВА

по адм. дело № 9724/2021. Document Link Icon

Производството е по реда на чл.229, ал.1, т.2, във вр. чл.254 АПК.

Образувано е по частна жалба (наименувана жалба) на Ц. Найденов с вх. № 10951/02.08.2021 г. срещу разпореждане № 5615 от 28.07.2021 г. по адм. дело № 6653/2021 г. на Административен съд – София-град (АССГ), с което е отхвърлено искането на Ц. Найденов за отмяна на неоснователни действия на Постоянната работна група, създадена по т. 1 от Решение № 441 от 4 юни 2021 година на Министерския съвет по изготвянето, допълването и поддържането на списък на лица, които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерство на финансите на САЩ. 

Частният жалбоподател твърди, че разпореждането е неправилно и следва да бъде отменено като се уважи искането му по чл. 250, ал. 1 АПК. Сочи, че действията на администрацията, изразяващи се в поддържане на страниците на Министерство на финансите (МФ) и Национална агенция за приходите (НАП) в интернет на трите му имена и първите шест цифри от ЕГН (лични данни) се основават на Решение № 441/04.06.2021 г. на Министерски съвет (РМС № 441/04.06.2021 г.), което няма правно действие, тъй като същото е индивидуален административен акт, срещу който е подадена жалба и нейният суспензивен ефект е настъпил. В частната си жалба изтъква, че поддържането на данните му в списъка не представлява волеизявление на органа, тъй като в списъка липсва разпоредителна част. Аргументира още, че действията по поддържане на данните му в списъка не са правни, а фактически действия, тъй като правните действия се извършват по силата на закон, подзаконов акт, общ административен акт или индивидуален административен акт, докато атакуваните действия се основават на РМС №441/2021 г., който акт не подлежи на изпълнение, тъй като е обжалван, не е влязъл в сила и не му е придадено предварително изпълнение. Жалбоподателят изтъква още, че разпоредбата на чл. 250 АПК не разграничава незаконосъобразните действия на „фактически“ и „правни“. На следващо място, жалбоподателят излага твърдения, че действията са незаконосъобразни и предвид залегналия в чл. 13 АПК принцип за последователност и предвидимост, който в конкретния случай е нарушен предвид представените доказателства за липса на свързаност с лица от списъка, респективно: жалбоподателят твърди, че са налице основания за изключването му от списъка, а не за поддържането му в него. В жалбата се поддържа, че атакуваните действия не са преустановени към момента, тъй като действията, срещу които е насочено искането по чл. 250 АПК били действията по поддържане на данните на жалбоподателя в списъка на интернет страниците на МФ и НАП, което действие представлява продължаващо непрекъснато фактическо действие. Жалбоподателят посочва и тежките негативни последици от извършваните спрямо него действия.

От страна на частния жалбоподател е подадена и допълнителна молба на 09.08.2021 г., с която се представя писмено доказателство, изходящо от Министерство на вътрешните работи – писмо от дирекция „Правно-нормативна дейност“ на МВР № 81210011258 от 23.07.2021 г., ведно с приложена към него справка с рег. № 3286р-30640 от 06.07.2021 г. по описа на Главна дирекция „Национална полиция“, от които се установява, че не е налице свързаност между жалбоподателя и дружества, включени в разширения списък. 

На 19.08.2021 г. по делото е постъпила допълнителна молба към частната жалба, в която жалбоподателят излага аргументи, че действията на Постоянната работна група по т. 1 от РМС №441/04.06.2021 г. са неоснователни и с оглед противоконстититуционното конституиране на състава на Постоянната работна група, което води до липса на компетентност на същата. 

Жалбоподателят е представил и допълнение към жалба от 25.08.2021, в което представя още писмени доказателства, от които се установявало, че атакуваните действия нарушават правото на Европейския съюз, както и че не се основават на ЗДОИ. 

Ответникът – Министерство на финансите, представя отговор на частна жалба, в която поддържа, че обжалваното разпореждане е допустимо, валидно и правилно и не са налице основания за отмяната му.

Ответникът – Държавна агенция „Национална сигурност“, не изразява становище.

Ответникът – Изпълнителният директор на Национална агенция за приходите, не изразява становище.

Ответникът – Министерство на вътрешните работи, не изразява становище.

Върховният административен съд, първо отделение, като взе предвид доводите на страните и доказателствата по делото приема следното:

Частната жалба e процесуално допустима като подадена от надлежна страна, в срока по чл. 254, ал. 1 АПК срещу годен за обжалване съдебен акт. 

Разгледана по същество жалбата е основателна по следните съображения: 

Производството пред АССГ е започнало по жалбата на Ц. Найденов за незабавно прекратяване на неоснователните действия, изразяващи се в поддържане данните му в Списък на физическите лица, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква б) от Решение № 441 от 04 юни 2021 г. на Министерски съвет на Република България, поддържан на интернет страниците на Министерство на финансите и на интернет страницата на Национална агенция за приходите, извършвани от длъжностните лица на Министерство на финансите и Национална агенция за приходите, които отговарят за поддържането на Списъка на страниците на Министерство на финансите и Национална агенция за приходите, както и от страна на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Националната агенция за приходите, Министерство на вътрешните работи, Министерство на финансите и ДА „Национална сигурност“ като членове на Постоянната работна група, създадена с РМС № 441/04.06.2021 г., както и действията на постоянната работна група като колективен орган.


Двойният стандарт в българския списък "Магнитски" продължава - директно свързани с Божков лица не са в него, а такива прекратили всякакви отношения преди години, остават

В обжалваното разпореждане, съдът е приел, че по делото не се установява да са налице такива фактически действия, които да се извършват от служители на административен орган по отношение на искателя към датата на образуване на производството пред АССГ. Съдът е приел, че въпросните действия (съставяне и поддържане на данните на Ц. Найденов в Списъка) са правни действия, поради което и за жалбоподателя липсва интерес от защита по чл. 250 от АПК. Още повече, съдът е приел, че дори атакуваните действия да бяха фактически действия, то искането на молителя отново е неоснователно, тъй като защитата по чл. 250 и сл. от АПК е допустима единствено по отношение на действия, които са започнали да се осъществяват, но не са преустановени към момента на подаване и разглеждане на искането, докато съдът приема за общоизвестно, че списъкът е изготвен и публикуван на интернет страниците на МФ и НАП. 

Разпореждането е неправилно като краен резултат предвид установената фактическа обстановка, която не се оспорва от страните:

Изложените в частната жалба доводи от страна на жалбоподателя са за едно действие, характеризирано от него като продължаващо непрекъснато фактическо действие по поддържане на данните на Ц. Найденов в Списък на ФЛ, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква б) от Решение № 441 от 04 юни 2021 г. на Министерски съвет на Република България, достъпен на интернет страниците на МФ и НАП. Жалбоподателят уточнява, че включването на данните му в списъка е еднократно действие в минало време и то е само един от елементите, който обосновава незаконосъобразното фигуриране в момента на неговите данни в списъка, но не е предмет на жалбата. 

От жалбата и представените допълнения към нея се установява още, че според жалбоподателя, това постоянно действие по поддържане на данните му в списъка се извършва от една страна от длъжностните лица на МФ и НАП, които отговарят за поддържането на списъка на страниците на МФ и НАП, а от друга: от страна на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Националната агенция за приходите, които предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лицата от списъка и по този начин поддържат данните на жалбоподателя в Списъка, както и от страна на министъра на финансите, който наблюдава дейността на постоянната работна група и самата Постоянна работна група, която отговаря за поддържане на списъка, тоест атакуват се действията на длъжностните лица на Министерство на финансите и Национална агенция за приходите, които отговарят за поддържането на Списъка на страниците на Министерство на финансите и Национална агенция за приходите, както и от страна на членовете на Постоянната работна група, създадена с РМС № 441/04.06.2021 г., както и от постоянната работна група като колективен орган.Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!


Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието последните новини - такива, каквито са!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

За реклама в "Петел" на цена от 50 лева на ПР публикация пишете на info@petel.bg и вижте още в - https://petel.bg/Reklama-v-Petel-bg__384655 .

Прочети тук - Защо e добре да рекламирате бизнеса си с ПР публикации в сайта Petel.bg 


 Последни новини

 
Всички права запазени © 2011 - 2021 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама