Златни пясъци отвърнаха на Портних: Кметът не си е мръднал пръста за туризма, бараките са одобрени от министър на ГЕРБ

16.03.2023 / 16:37 12

кадър Нова нюз

От "Златни пясъци“ АД изпратиха опровержение до медиите след участие на кмета на Община Варна Иван Портних по една от частните национални телевизии. Кметът коментира темата, свързана с незаконни сергии и бараки, които са разположени в к.к. "Златни пясъци".

Според Портних заради стотиците сергии с гащи и чорапи, комплексът се е превърнал в битак. "Това не е от вчера. Разрешенията трябва да се издадат от главния архитект на общината, затова ние още преди две години заявихме, че сме против тази баракизация и такива разрешения не са издадени. Алармирахме и РДНСК, които са органът, който може да премахне сергиите. Има голям отпор, защото става дума за печалба от милиони левове. С тях има проблеми с шум и боклуци", заяви той пред Нова нюз. 

Публикуваме цялото становище на "Златни пясъци" АД без редакторска намеса: 

Уважаеми госпожи,

Уважаеми господа,

Използваме правото ни на отговор като засегната страна от изявленията накмета на Община Варна пред медиите, за да се противопоставим на едностранните манипулативни внушения, противоречащи на фактите и на правото, насочени срещу "Златни пясъци“ АД и свързаните с него търговски дружества, които извършват дейност на територията на к.к. "Златни пясъци“.

На територията на курортен комплекс "Златни пясъци“ са разположени преместваеми обекта за търговия, поставени от "Златни пясъци“ АД и свързаните с него лица "Паркстрой -Златни пясъци“ ООД и "Голдън Турс“ ЕООД в притежавани от тях имоти. Броят им е е по-малък от посочените от кмета пред БНТ 276 обекта, защото през последните две години ние премахнахме не-малко от тях. Търговската дейност на тези наши фирми има за предмет отдаване под наем на преместваеми търговски обекти и позиции за извършване на търговска дейност в притежаваните от тях поземлени имоти.

Поставени са и множество други преместваеми обекти от лица, с които нашето дружество не е свързано. Тези лица също са собственици на туристически обекти и други имоти в курортния комплекс.

Правната процедура в коментирания от кмета на Общината случай понастоящем е следната: Курортният комплекс "Златни пясъци“ е национален курорт.

Поставянето на преместваеми обекти и съоръжения на територията нанационалните курорти се извършва по реда на чл. 13, ал. 3 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, а не по наредбата на Община Варна. Според закона, в сила от месец март 2016 год., министърът на туризма одобрява схема за поставяне на преместваемите обекти на територията на националния курорт, представена му от собственика на имотите, след което Общината по съответния ред издава разрешение за поставяне.

През периода 2014 г. - 2019 г. на територията на к.к. "Златни пясъци“ от нас бяха разположени преместваеми обекти за търговия въз основа на разрешения, издадени от администрацията на Община Варна по одобрени схеми от МРРБ съгласно действащите тогава разпоредби на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

През 2020 г. нашите дружества внесоха искане в министерството на туризма за одобряване схеми на преместваемите обекти в курортен комплекс "Златни пясъци“. Схемите са идентични с тези, които бяха одобрени за 2014 - 2019 г. и по които ни бяха издадени съответните разрешения. С две писма от края на месец юни и началото на месец юли, съответно изх. № Т-26- З-25/09.06.2020 год. и Т- 26-З25/01.07.2020, министърът на туризма ни уведоми за одобряване на схемите. Със заявления, внесени веднага в Община Варна, съответно с рег. № АУ 059552ВН от 03.07.2020 год. и с рег. № АУ052357ВН от 17.06.2020 год., нашите дружества поискаха издаване на разрешения за поставяне на преместваемите обекти и съоръжения за търговия въз основа на одобрените от министъра схеми.

На 07.07.2020 год. и на 21.07.2020 год. Експертният съвет по устройство на територията при Община Варна разгледа заявленията и със свое решение даде положително становище по внесените от нас заявления. Налице бяха формалните предпоставки за произнасяне от Общината. До месец март 2022 год. разрешения за поставяне на преместваемите обекти и съоръжения по нашите заявления не бяха издадени, въпреки наличието на одобрените от министъра на туризма схеми и съгласуването им с ЕСУТ при общината. През този период ние изпращахме напомнителни писма до Общината и получавахме писмени отговори от различни длъжностни лица, които дори формално не изпълняваха задълженията по закон на административния орган в образуваното административно производството. Ние не пожелахме да влезем в съдебни спорове с Община Варна, водени от разбирането, че сме партньори в особено важния за град Варна туристически бизнес.

През месец март 2022 год. отново подадохме заявления за издаване наразрешения по чл. 13, ал. 3 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, основани на същите одобрени от МТ схеми. През месец април получихме писма от Общината, че ЕСУТ не приема схемите, които веднъж вече бяха приети и одобрени от същия този експертен съвет две години по-рано.

Неизпълнението на вмененото й със закона задължение на Община Варна дасе произнесе по нашите заявления ни принуди да обжалваме мълчаливия отказ на администрацията пред съда. Образувани бяха две дела в Административен съд Варна, съответно адм. д. № 1120 по описа за 2022 г. по жалба на "Златни пясъци“ АД и "Паркстрой-Златни пясъци“ ООД, и адм. д. № 1121 по описа за 2022 г. по жалба на същите две дружества и "Голдън Турс“ ЕООД. Съдът уважи жалбите ни, като отмени мълчаливия отказ на Общината и я задължи да издаде разрешения за поставяне на преместваемите обекти, като се съобрази с одобрените от министъра на туризма схеми.

Съдът посочи изрично в мотивите си, че установените с наредбата на ОбщинаВарна ред и изисквания за издаване на разрешения не са приложими занационалните курорти. Общината е следвало да се съобрази единствено содобрените от министъра на туризма схеми. Общината обжалва двете съдебни решения пред Върховния административен съд. Във ВАС бяха образувани две дела, съответно адм.д. № 9753 по описа за 2022 г., второ отделение, и адм.д. № 10329 по описа за 2022 г., също на второ отделение. Съдебните състави по делата, макар и от едно отделение, бяха различни. И по двете дела жалбите на Общината бяха отхвърлени. И двата състава на Върховния съд приеха, че решенията на Административен съд Варна са правилни и следва да бъдат оставени в сила. Решенията са постановени на 09.03.2023 г. и на 14.03.2023 г. и са окончателни. Ние очакваме Община Варна да се съобрази със съдебните решения и да ги изпълни. Дори и под страх, че осуетяването на тяхното изпълнение може да доведе до ангажиране на отговорността на виновното длъжностно лице съгласно чл. 296 от Наказателния кодекс.

Искаме да обърнем внимание върху думите на кмета на общината за естеството на преместваемите обекти за търговия. На първо място, те не са огромни, както ги определи той. По-голяма част от тях представляват павилиони с малки размери и щандове за търговия, разположени на обособени в съответните схеми позиции. В обектите се предлагат най-разнообразни стоки, услуги и забавления, а не само упоменатите от кмета артикули. Обектите, които са поставени от нашите дружества, не са опасни, както се опитва да внуши кметът.

Свързването им селектрическата мрежа е в съответствие с изискванията на приложимия нормативен акт, за което следи операторът на разпределителната мрежа на територията на к.к. "Златни пясъци“. Съобразени са с нормите за организация на движението на превозни средства и пешеходци в комплекса и с противопожарните изисквания, за което са дадени изискуемите съгласувания от компетентните органи на МВР.

Голословни са и твърденията на кмета за колосалните наеми, получавани от частните субекти, приватизирали курортния комплекс. Наемите са такива, каквито позволява и изисква свободният пазар. Вярно е, че собствеността в курортния комплекс е изключително частна, но както е известно, политика на държавата за раздържавяване на туристическия бранш се следва от началото на 90-те години и досега. Едва ли има съмнения в обществото, че тази политика е правилна.

Ние определяме бездействието на общинската администрация да издаде наисканите от нас разрешения за поставяне на преместваеми обекти, продължаващо три години, като груб натиск върху бизнеса в курортния комплекс. От една страна то съставлява икономическа репресия върху дружествата от икономическата група на "Златни пясъци“ АД, тъй като препятства извършването на една значителна като организация и приходи част от икономическата им дейност. От друга страна е и репресия срещу стотици хора – предприемачи и наети лица, които упражняват търговска дейност и предоставят услуги на територията на курортния комплекс през летния сезон. Натискът проличава от избирателното издаване от общинската администрация на разрешения за поставяне на преместваеми обекти в курорта на трети лица, както и от масираните и целенасочени проверки от същата администрация на търговците, извършващи дейност в обектите, за които не е издадено разрешение за поставяне. Общинската администрация използва собственото си неправомерно поведение, за да търси нарушения и да налага санкции на бизнеса. Бездействието на Община Варна буди недоумение и поради факта, че представените от дружествата ни схеми са одобрени от министър, принадлежащ към същата политическа сила, която продължава да управлява в общината. Едва ли управляващите в общината са целели да коригират актовете на точно този министър.

Очевиден е натискът, продиктуван от актуалните политически събития.От наша страна натиск срещу Общината не е упражнявам. Ние търсихме съдействие на министъра на туризма, областния управител и други държавни органи в защита на нашите законни интереси срещу бездействието на местните органи на власт. Нашите действия и искания бяха съобразени със закона и с правомощията на органите, до които изпратихме сигналите си. В действията ни няма обвързаност с никаква политическа сила, а само интерес като субект на свободната стопанска инициатива.

Копия на всички изходящи от нас документи по въпроса с издаването на разрешения за поставяне на преместваеми обекти бяха адресирани до ОбщинаВарна.

Нападките срещу "Златни пясъци“ АД идват от кмет, който не е направил нищо в подкрепа на бизнеса в едноименния курортен комплекс, въпреки милионните приходи на общината от данъци и такси, постъпващи от фирмите с дейност тук. През последните лета сметопочистването и сметоизвозването, които са задължение на общината, са трагични. Комплексът потъва в мръсотия. За съжаление, информация за това обстоятелство се споделя в специализираните интернет-платформи от туристите и туристическите оператори. Не се спазва дори заповедта на кмета за честота на опразване на съдовете за смет. Срещу исканията и сигналите ни получаваме от Общината празни обещания или обвинения. Общината бездейства и като контролен орган за отпадъците. Тук ще посочим и факта, че в резултат на липсата на разрешения за поставяне на преместваеми обекти Община Варна губи през трите години приходи от дължимата такса върху битовите отпадъци. Общината не полага грижи за общинската инфраструктура на територията на курорта. Общинският път в района на курортен комплекс "Златни пясъци“ от ВК "Ривиера“ до светофарната уредба на кръстовището до автобаза "Златни пясъци – Травел“ е в изключително лошо състояние, а около него в последните години се построиха нови туристически обекти и атракциони.

Пътната настилка е повредена на много места. Тротоарите са разбити, движението на пешеходци по тях е невъзможно, поради което се ползва пътното платно. Улично осветление няма, повечето монтирани осветителни тела не работят.

Въпреки сигналите ни, Общината не предприема действия за ремонта му. В заключение заявяваме нашето убеждение, че в туристическия бизнесчастните собственици, общината и държавата трябва да са заедно и всеки даизпълнява задълженията си, като спазва закона, коментират от дружеството, цитирани от varna24.bg.За реклама в "Петел" на цена от 60 лева без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!


Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!


Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


Коментари
Коментирай чрез Facebook
4
0
MrBean (преди 1 седмица)
Рейтинг: 110239 | Одобрение: -841
Пекарю,Бойко е виновен отвъд края на дните си. 
2
1
kaka (преди 1 седмица)
Рейтинг: 57789 | Одобрение: 7284
Днес камионите продължават да носят бараки в морската градина и никой не протестира.Къде са ония демонстранти на мир,възраждане и бсп които се разхождаха с руски флагчета по центъра ? Те явно не са Българи и Варненци и повече ги интерисуват руските интереси ,а не съсипването на красивия ни град и морската ни градина.
4
7
ПЕКАРЯ (преди 1 седмица)
Рейтинг: 2744 | Одобрение: -1261
Прав си Bean, но този психар АС, какъвто и негативизъм да се появи в града ни или в държавата, все Бойко му е виновен, дори и тогава когато последният не е бил на власт. За него други виновници няма. Вече взех да се съмнявам, че АС р е заченат от Бойко, който е изоставил майка му, затова и храни тази "огромна" любов към Борисов. 
ЧЕРВЕНИТЕ БОКЛУЦИ, СА НАЙ ДОЛНИТЕ, ЛИЦЕМЕРНИ И КРАДЛИВИ ИЗРОДИ НА ТОЗИ СВЯТ.
4
4
Серж (преди 1 седмица)
Рейтинг: 88577 | Одобрение: 14732
Последно, Благойчо кметче ли ще го правим или ДУПЕтатче?....Или, ако не стане едното - ще стане другото...:devil:
3
1
MrBean (преди 1 седмица)
Рейтинг: 110239 | Одобрение: -841
Никак не е грешен АС'а. Но греши че Бойко не им дръпна чергата под краката. А по темата ,колкото и странно да звучи,най-големия защитник на обществения интерес  в Зл.П. беше пияния КироЙорданов.По негово време той и главния архитект/не е ВилиЖечев,жена беше/ не допуснаха нито един незаконен строеж там! Стигна се до там,че мафиотите заобиколиха Община Варна и вземаха строителни книжа директно от министър Гагаузов от НДСВБКПДпС,. Помня когато Киро и общинарите спечелиха дело във Върховния Съд ,че алеите ,улиците,и други терени са общинска собственост. Но Потник и подлогите му ,услужливо забравиха за това.Но сега идва видов ден.И ако Коцев стане кмет на Варна напускам страната!!!
5
6
ПЕКАРЯ (преди 1 седмица)
Рейтинг: 2744 | Одобрение: -1261
АС извинявай, но ти си психично болен човече. Явно лимките здраво се блъскат в главата ти. Отивай в психиатрията и се лекувай. Не губи време. Подобни простотии които си написал, явно доказват психическите ти отклонения.
ЧЕРВЕНИТЕ БОКЛУЦИ, СА НАЙ ДОЛНИТЕ, ЛИЦЕМЕРНИ И КРАДЛИВИ ИЗРОДИ НА ТОЗИ СВЯТ.
6
0
гарфилд (преди 1 седмица)
Рейтинг: 44563 | Одобрение: 15058
Иване,Иванееееее...тоя път,цял курортен комплекс,ти е виновен.:errm:Ухилен
3
0
MrBean (преди 1 седмица)
Рейтинг: 110239 | Одобрение: -841
Няма ,щото са рода с Марин.А и срещу КГБ не се рита.
6
6
ас (преди 1 седмица)
Рейтинг: 117249 | Одобрение: 20414
още от първия мандат на боико борисов още на времето когато си помисли че ще открадне бизнеса тимаджйте. още от тогава боико борисов е намразил нашия град и се опитва да го изравни със земята и да разпродаде каквото остане. и кристинчо тея бараки вероятно са взети от максуда от същата борса за която говориш. все пак това е кмет на герб неговата работа е да открадне мойте долни гащи и да ги проде на тебе ефтино само за първородното ти дете или полвината ти органи или нещо такова.
4
1
MrBean (преди 1 седмица)
Рейтинг: 110239 | Одобрение: -841
Така е Джепето, но от тук изнесеното става видно как Славчо Боянов Христов чрез многото си фирми заедно със Герб и Потник  осраха перлата на севера _Златни пясъци". И знаете всичко е много шум за нищо.След изборите пак ще си седнат заедно на софрата и така. А що се отнася до бараките в Морската,то те са на един с плакати из града,Коцев се казва.Тяхна е фирмата Оверсийз.... така че Варна е клоака=всички са от един дол дренки!
8
4
gperoto (преди 1 седмица)
Рейтинг: 2706 | Одобрение: 636
Пак гласувайте за малоумния наркоман и крадливата му партийка.
6
5
KRISTINCHO (преди 1 седмица)
Рейтинг: 20969 | Одобрение: -5206
Кмете..Кмете, а тези цигански павилиони, които разположи в Морската градина, последната заприлича на циганска борса в МАКСУДА.
Нищо добро не те чака, ако в двора ти влезе КОМУНИСТ, ЦИГАНИН или КОЗА.

Последни новини

 
Всички права запазени © 2011 - 2023 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама